پنجشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

آسمان آبیاگر تو باز بیایی بهار خواهد شد
دل پیاده دوباره سوار خواهد شد
بیا حضور تو اینجا عبور باران است
به دست سبز تو غم ها مهار خواهد شد


لیلی گلزار


تاج محل
آگرا، بهمن 89

 Blue Sky
Taj Mahal, Agra, India


هیچ نظری موجود نیست: