شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۰

مارگیر و کبرادیدن مارگیرها در مکان هایی که گردشگرها رفت و آمد دارند، اصلا عجیب نیست. آن ها برای چند روپیه، مارها را برایتان می رقصانند و گاهی اجازه می دهند کلاهشان را بر سر بگذاری و نی هم بنوازی!
برای مارها مهم نیست که چه کسی چه سازی بزند، آنها شرطی حرکات نوازنده هستند؛ خستگی ناپذیرند این نگون بخت ها!


جیپور، بهمن 89


Snake Charmer n Cobra
Jaipur, India


چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۰

سایه سربرای پدرم که گرچه سایه اش بر سرمان نیست، اما یاد و خاطره اش همواره با ما خواهد بود.

تو نیستی و مرا تاب بی تو بودن نیست
بیا که در نفسم التهاب زندانی است
شبی که سایه لطف تو نیست بر سر من
به شهر دورتر از دور خواب زندانی است


حسین آهی


پنجشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

آسمان آبیاگر تو باز بیایی بهار خواهد شد
دل پیاده دوباره سوار خواهد شد
بیا حضور تو اینجا عبور باران است
به دست سبز تو غم ها مهار خواهد شد


لیلی گلزار


تاج محل
آگرا، بهمن 89

 Blue Sky
Taj Mahal, Agra, India