دوشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۳

یک حیاط یک حوضاین حوض چند گلدان شمعدانی، یک فواره آرام و تعدادی هندوانه ی رها کم دارد...خب این خانه الان یک موزه است..
 اما پیش از این منزل پدری دکتر مصدق بوده است.آشتیان، بهار 1393

Old House in Ashtiyan
Ashtiyan, Markazi, Iran