جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۱

کنجپیش تر هاون زیاد دیده بودم. الان هم تو خونه ی خیلی ها، هاون های قدیمی جزئی از وسایل تزیینی هستند و جایشان هم معمولن دور و بر شومینه است!
اما من هاون به این بزرگی ندیده بودم؛ همین طور ندیده بودم که به این شکل به زمین وصل باشد. توی کوچه بودنش هم مزید بر علت شد تا با کسب اجازه، دست کم عکس این هاون قدیمی و بزرگ را داشته باشم؛ هاونی که هنوز هم کاربرد دارد.

روستای ایراج، اسفند 1390

Corner of an Alley
Village of Iraj, Esfahan, Iran


هیچ نظری موجود نیست: