شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۱

از قدیم .. از دلوار


خانه رئیسعلی دلواریاین عکس را از روی عکسی در خانه/موزه رئیسعلی دلواری انداختم.


سر در خانه


حیاط خانه


محوطه بیرون خانه

...
خانه/موزه رئیسعلی دلواری، دلوار، بهار 1390

The house of Rais Ali Delvari, Delvar


هیچ نظری موجود نیست: